คมนาคมเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติออนไลน์

กระทรวงคมนาคม ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน พระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ในรูปแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์

แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ประกอบด้วย
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) บุญบารมีบุพชาติ 2) ธ องอาจสง่าเมือง 3) ทรงเชี่ยวชาญเรื่องการบิน 4) ทั่วปฐพินพระราชทานสุข 5) ทรงค้ำจุนรากฐานการศึกษา 6) ทรงเปิดมรรคาการสัญจร 7) ทรงจรรโลงคุณภาพชีวิตทั่วถิ่นที่ 8) ทรงเปรมปรีดิ์อุปถัมภ์ทุกศาสนา 9) ทรงก้าวหน้าการต่างประเทศ 10) ทรงรวมใจจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” และวีดิทัศน์พระบารมีปกเกล้า ชาวไทยสุขศานต์

2. นิทรรศการบุรพวิถี ศรีรัตนโกสินทร์ แสดงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม ทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก สะท้อนวิวัฒน์และการพัฒนาการคมนาคมของไทยทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ

3. นิทรรศการทศมราชาปกหล้าคมนาคมไทย เป็นนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย นิทรรศการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ทศมราชา ปกหล้าคมนาคมไทย 2) วิถีวัฒนา ปวงประชาสุขเกษม 3) พระมหากรุณาธิคุณ เกื้อหนุนรถไฟไทย 4) พระบารมี แผ่ไพศาล น่านน้ำไทยพัฒนา 5) น่านฟ้าพิพัฒน์ ด้วยพระอัจฉริยภาพ และสื่อมัลติมีเดีย 4 เรื่อง ได้แก่ 1) วีดิทัศน์วิถีวัฒนา ปวงประชาสุขเกษม 2) วีดิทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ เกื้อหนุนรถไฟไทย 3) วีดิทัศน์ พระบารมีแผ่ไพศาล น่านน้ำไทยพัฒนา 4) วีดิทัศน์น่านฟ้าพิพัฒน์ ด้วยพระอัจฉริยภาพ

กระทรวงคมนาคม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผ่านทาง www.blesshismajesty.com , www.mot.go.th หรือ Facebook ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป