ผลิตช่างแอร์ “ระบบโซล่าเซลล์” จุดประกายเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

จัดให้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด คลอง 8 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และนายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนางสาวสุรีพร แก้วโพธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และว่าที่ร.ต.สุรชิต กุระธรรม ผู้จัดการ บริษัท ไอที แอร์ แลนด์คอม จำกัด และคณะร่วมเป็นพยานการลงนามดังกล่าว

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กล่าวว่า เพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ส่วนภาคปฏิบัติในครั้งนี้มีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้ามารับผิดชอบโครงการ เพื่อนำนักเรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างเข้าฝึกประสบการณ์รองรับหากจบการศึกษาออกไปแล้วจะได้มีงานทำ มีวิชาชีพหารายได้ให้ครอบครัวต่อไป โดยเฉพาะความรู้ในประสบการณ์ช่างฝีมือเครื่องปรับอากาศ จากการที่มาเวลให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตลอดจนวิทยากรในการฝึกอบรมให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ความเป็นช่างมืออาชีพต่อไป

“เตรียมจัดอบรมทุกวันเสาร์รุ่นละ 30 คน ครึ่งหนึ่งเป็นสัดส่วนนักเรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ส่วนที่เหลือเป็นสัดส่วนของผู้สนใจทั่วไป โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อได้ที่บริษัทมาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังนั้นระยะ 3 ปีนี้คาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรป้อนตลาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณคุณปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย”

ด้านนายปริญญา มานวงค์ กล่าวว่า จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คนนั้น ในสัดส่วนผู้สนใจทั่วไปจะเปิดรับทั้งช่างทั่วไปและช่างของดีลเลอร์ศูนย์จำหน่ายของมาเวลทั่วประเทศ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน อบรมทุกวันเสาร์เป็นระยะเวลา 15 วัน สามารถติดต่อได้ที่มาเวล โทร.02-9871198-99

“นอกจากนักเรียนจะได้รับการฝึกอบรมในจำนวน 15 คนแล้วยังได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นปีที่ 2 ที่สนใจอีก 4 คนมาเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงงานของมาเวลเป็นระยะเวลา 1 ปี กินอยู่ฟรี เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่เข้ามารับการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพของตนเองได้ทันที”

ว่าที่ร.ต.สุรชิต กล่าวเสริมว่า ตนจะเป็นตัวหลักด้านวิทยากรแล้วจะมีผู้ช่วยเข้ามาร่วมอีก 2-3 คน ภาคเช้าจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี ภาคบ่ายเรียนภาคปฏิบัติ ให้เรียนรู้ทั้งการติดตั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องการให้ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีวิทยากรประจำไว้ด้วย เพื่อขยายองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นจะขยายให้มีประจำศูนย์กลางในแต่ละภาคต่อไป

ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้จะติดตั้งกับขนาดเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU เหมาะสำหรับห้องขนาดพื้นที่ประมาณ 20 – 25 ตร.ม. ขนาด 25,000 BTU พื้นที่ตั้งแต่ 40 ตร.ม.ขึ้นไป ส่วนขนาดแผงโซล่าเซลล์มี 4 รุ่น คือ 9,000 BTU ใช้จำนวน 3 แผง 12,000 BTU ใช้จำนวน 4 แผง 18,000 BTU ใช้จำนวน 6 แผง และ 25,000 BTU ใช้จำนวน 8 แผง โดยมีค่าใช้จ่ายรวมแอร์และค่าติดตั้งแล้วต่ำสุดประมาณ 4 หมื่นบาทขึ้นไป และไม่เกิน 1 แสนบาท มีระยะคืนทุน 3-4 ปี ผลลัพธ์ที่ได้และเห็นผลชัดคือการประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 98% สำหรับรุ่นขนาด 25,000 BTU

“ช่วง 3 ปีของหลักสูตรการฝึกอบรมสัปดาห์ละ 30 คน เมื่อปราจีนบุรีครบถ้วนลงตัวดีแล้วจะขยายไปสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป เช่นเดียวกันปัจจุบันยังมีจัดอบรมภาคออนไลน์ทุกวันเสาร์ที่โรงงานซึ่งจัดอบรมให้กับภาคร้านค้าตัวแทนจำหน่ายให้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทางการรุกตลาดโดยตรง เช่นจุดปากช่องสนใจทำโมเดลห้องตัวอย่างให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งขยายให้ลูกค้าได้สัมผัสการใช้งานและการติดตั้งอย่างทั่วถึงมากขึ้น ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกิจกับมาเวลได้อย่างมั่นใจนั่นเอง”