นครสวรรค์ส่งนักรบชุดขาวช่วยรพ.สนามเมืองทองธานีสู้ภัยโควิด-19

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่ง “นักรบชุดขาว” เป็น 3 ทีมแรกของประเทศ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามเมืองทองธานี ช่วยสู้ศึก COVID-19

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมส่ง “นักรบชุดขาว สปร.” จำนวน 16 ราย สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทและกำลังใจ ตลอดจนเน้นย้ำให้คำนึงถึงการดูแลป้องกันตัวเองด้วยเพื่อให้ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้

โดยทีมนักรบชุดขาว สปร. ประกอบด้วย
1.นายแพทย์ทรงวุฒิ ประสพสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2.แพทย์หญิงกมลทิพย์ ประสพสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3.เภสัชกรหญิงพริมรตา ชัยสถิต เภสัชกรชำนาญการ
4.น.ส.ธรรมชาติ อินทร์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5.น.ส.วรรณภา ตั้งแต่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.นางนงนุช มีเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7.นางสายหยุด เพ็ชรโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8.นายปวีณ ชมชาติ พยาบาลวิชาชีพ
9.น.ส.จิดาภา เชื้อศรี พยาบาลวิชาชีพ
10.น.ส.สุดารัตน์ มีโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
11.น.ส.ศจี บุญญะกา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12.น.ส.เจนจิรา ดีหมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
13.น.ส.จินตนา อุทัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14.น.ส.รัตนาภรณ์ คำแสน ผู้ช่วยพยาบาล
15.นางปรียภัสสร์ โฉมศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
16.น.ส.กุสุมา ภูสุภา พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยโรงพยาบาลฯ ได้ส่งนักรบชุดขาวเป็น 1 ใน 3 ทีมแรกของประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลสงขลา เสริมกำลังสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมีอาการปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร