กคช.-นิด้า-กทม.ปั้นบางกะปิย่านทันสมัยน่าอยู่

กคช. ชี้แจงประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนย่านบางกะปิถึงแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน และแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ Bangkapi Smart District “บางกะปิ ย่านทันสมัยน่าอยู่ คู่ความรู้ สู่สังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดี” ที่ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบางกะปิ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ(กคช.) แจ้งว่าได้จัดการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนคลองจั่น และแผนการพัฒนาโครงการ Bangkapi Smart District “บางกะปิ ย่านทันสมัยน่าอยู่ คู่ความรู้ สู่สังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนจากนิติบุคคลอาคารแฟลต 1 – 30 โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องอเนกประสงค์ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) บริเวณโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น


โดยในครั้งนี้เพื่อชี้แจงถึงแผนการพัฒนาโครงการ Bangkapi Smart District “บางกะปิ ย่านทันสมัยน่าอยู่ คู่ความรู้ สู่สังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดี” ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับเชิญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และกรุงเทพมหานครที่ได้ทำการศึกษาพื้นที่บริเวณโดยรอบของย่านบางกะปิ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนให้พร้อมรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต รวมถึงยังได้ฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนที่มีต่อแผนพัฒนาดังกล่าว และยังได้ตอบประเด็นสงสัยของชาวชุมชนในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวชุมชน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำกับตัวแทนชาวชุมชนว่าการดำเนินโครงการใดๆ ของการเคหะแห่งชาติในปัจจุบันหรืออนาคต ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมจะต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนเสมอ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ แนวทางศึกษาการพัฒนาเมืองในย่านบางกะปิ โครงการ Bangkapi Smart District “บางกะปิ ย่านทันสมัยน่าอยู่ คู่ความรู้ สู่สังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดี” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาย่านบางกะปิให้พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงยังได้เชิญการเคหะแห่งชาติมาร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเข้ามาร่วมกันศึกษาและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ทันสมัย ตามแนวคิดของโครงการดังกล่าว


โดยในพื้นที่บางกะปิมีโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ นั่นก็คือโครงการเคหะชุมชนคลองจั่นที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากมาย รวมถึงยังตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถานที่ราชการที่สำคัญ รวมถึงห้างสรรพสินค้า และยังติดกับระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญ อาทิ รถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารคลองแสนแสบ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มในการพัฒนาและเจริญเติบโตของชุมชนในทิศทางต่างๆ อย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้


การเคหะแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาเมืองพัฒนาชุมชนก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านบางกะปิให้พร้อมรับการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนคลองจั่นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2516 จนมาถึงในปัจจุบันเกือบ 50 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาการพัฒนาเมืองในย่านบางกะปิของทาง NIDA และกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของเมือง ความร่วมมือจากชาวชุมชนจึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคงต่อไป


โดยในเบื้องต้นได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาชุมชนใน 3 ด้าน เพื่อให้ชุมชนพร้อมเชื่อมต่อสู่ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย Smart Mobility ได้แก่ การจัดสร้าง Skywalk เชื่อมโยงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีเหลือง ทางสัญจรเลียบคลองแสนแสบ (ทางเดิน จักรยาน พื้นที่สันทนาการ และท่าเรือ) และจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (เพื่อรองรับผู้ที่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่ระบบขนส่งมวลชน) Smart Environment ได้แก่ การฟื้นฟูคุณภาพคลองแสนแสบ พร้อมพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณสองฝั่งคลอง และ Smart Energy ด้วยการติดตั้ง หลอดไฟ LED ในทางเดินสาธารณะ รวมถึงแผงโซล่าเซลล์ตามจุดต่างๆ ในชุมชน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยทั้งในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น และชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต