ขยายเวลา “ยื่นแบบ-ชำระภาษี” ทุกสิ้นเดือนถึงสค.นี้

กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีทุกสิ้นเดือน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนภาษีสิงหาคม 2563 ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย /ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ /ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ /และภาษีธุรกิจเฉพาะ เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้จนถึงสิ้นเดือนถัดจากเดือนภาษี เช่น เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วย