ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านลบ.

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 64 วงเงินไม่เกิน 3.3 ล้านลบ. เตรียมเสนอสภาฯ พิจารณา พร้อมเห็นชอบกรรมาธิการจำนวน 64 คน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินรายจ่ายไม่เกิน 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะได้เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป


โดยจำแนกตามกลุ่มงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายงบกลาง 614,616 ล้านบาท รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,135,182 ล้านบาท รายจ่ายบูรณาการ 257,877 ล้านบาท รายจ่ายบุคลากร 776,887 ล้านบาท รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 221,981 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 293,454 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบกรรมาธิการจำนวน 64 คน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ รมว.คลัง, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีที่ไม่เกิน 16 คน สำหรับกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคการเมืองมี 48 คน แบ่งเป็น ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล 27 คน และ ส.ส. ฝ่ายค้าน 21 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป