AMR ผนึกวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

AMR ร่วมสนับสนุนว.เทคนิคชลบุรีผลิตนักศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีในโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายมารุตกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นการขยายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การระดมความคิดพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(อ.กรอ.อศ.) ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle)

ทั้งนี้การจัดการหลักสูตรดังกล่าวจัดเป็นความร่วมมือจากสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 30 แห่ง พร้อมกับจัดให้มีการแข่งขันทักษะยานยนต์ไฟฟ้า สัมมนาสถานประกอบการ ตลอดจนการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี EV

โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เชื่อมโยงมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง

“ปัจจุบันคาดการณ์ว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ้ามีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ดังนั้น AMR จึงพร้อมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเข้ามาฝึกงานที่บริษัทเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและสร้างประสบการณ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญจนสามารถออกไปโชว์ฝีมือด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง”