มาเวล-ว.สารพัดช่างปราจีนบุรี MOU ผลิตช่างแอร์ระบบโซล่าเซลล์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด คลอง 8 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และนายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนางสาวสุรีพร แก้วโพธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และว่าที่ร.ต.สุรชิต กุระธรรม ผู้จัดการ บริษัท ไอที แอร์ แอนด์ คอม จำกัด และคณะร่วมเป็นพยานการลงนามครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาชีพต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน