ว.สารพัดช่างปราจีนบุรีผนึกแอร์มาเวล ปั้นหลักสูตร “ช่างแอร์พลังงานโซล่าเซลล์”

จุดพลุความร่วมมือ !!! วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ร่วมกับ “มาเวลคอร์ปอเรชั่น” เตรียมลงนามเอ็มโอยูจัดทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ช่างเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานโซล่าเซลล์” เปิดรับนักศึกษาและช่างฝีมือผู้สนใจทั่วไป เริ่ม ก.ค.64 เป็นต้นไป


นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เปิดเผย UCD News ว่าร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมาเวล : MAVELL แอร์แบรนด์ไทยผลิตในประเทศไทยโดยนายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ เตรียมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง “ช่างเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานโซล่าเซลล์” โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีและช่างผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกอบรม


โดยความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการผลิตบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เกิดความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานโซล่าเซลล์โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน


โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานจริงจากสถานที่จริง ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคต และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม


“เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมในพื้นที่ภาคกลางโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและช่างทั่วไปที่สนใจมีใบรับรองการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือที่รัฐกำหนดระเบียบออกมาแล้ว ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีมีแผนกช่างไฟฟ้าที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 30 ชั่วโมง ปัจจุบันวิทยาลัยเป็นศูนย์ประเมินและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยต้องการเพิ่มสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา”


นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีกับความร่วมมือครั้งนี้และเชื่อว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจและตอบโจทย์กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


“วิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไว้แล้ว ที่นี่จึงเป็นศูนย์ประเมินและศูนย์ทดสอบมาตรฐานช่างฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้ารองรับภูมิภาคนี้ได้อย่างพร้อมเพรียง นับเป็นโอกาสอันดีในความร่วมมือ เชื่อว่าคุรุภัณฑ์และวิทยากรจะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าอบรมทุกคนที่จะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆจากมาเวล”


สอดคล้องกับน.ส.สุรีพร แก้วโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวว่า แม้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นแต่เนื้อหาของหลักสูตรจะทำให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ระบบพลังงานจากแสงแดดก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกทั้งยังประหยัดได้มากกว่าพลังงานไฟฟ้าหลายเท่า เกิดผลดีในระยะยาวได้อีกด้วย


ด้านนายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “มาเวล” เป็นผู้ประกอบการแบรนด์ไทย ปัจจุบันจัดการฝึกอบรมฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับ 1 ในประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานกับพลังงานโซล่าเซลล์ให้สามารถรองรับความต้องการในประเทศได้อย่างเพียงพอ


ประการสำคัญปราจีนบุรียังจะเป็นจุดที่เปิดโอกาสรับช่างติดตั้งและดูแลเครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียม หรือกล้องวงจรปิด เพื่อเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจ อีกทั้งปราจีนบุรียังจะเป็นจุดดึงดูดผู้เรียนรู้ในจังหวัดใกล้เคียงโซนภาคตะวันออกให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เพิ่มทักษะทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระดับสูงได้อีกทางหนึ่งด้วย


ทั้งนี้มาเวลยินดีให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ปัจจุบันบริษัทได้ลงนามเอ็มโอยูกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นปีที่ 3 จัดฝึกอบรมช่างปรับอากาศทั่วประเทศไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นคน สำหรับผลิตภัณฑ์แอร์ใช้พลังงานระบบโซล่าเซลล์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งที่พบคือช่างติดตั้งยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีไม่เพียงพอให้บริการ ประกอบกับช่วงวิกฤติโควิด-19 นี้หลายคนมีค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เกิดจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานมากกว่าและพบว่ามีการใช้งานเป็นเวลานานของแต่ละครัวเรือน


“ปัจจุบันมาเวลได้ต่อยอดนวัตกรรมใหม่จากการเปลี่ยนแอร์ใช้ไฟฟ้ามาเป็นใช้พลังงานแสงแดดทดแทนโดยได้รุกตลาดแอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้มาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แนวทางหนึ่งคือพบว่าช่างฝีมือที่ติดตั้งต้องมีความรู้ความชำนาญและมีปริมาณรองรับอย่างเพียงพอจึงเกิดเป็นความร่วมมือขึ้นในครั้งนี้ ประการสำคัญมาเวลได้รับการรับรองผลทดสอบคุณภาพการใช้งานจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงสามารถประหยัดไฟได้กว่า 90%”


ด้านว่าที่ ร.ต.สุรชิต กุระธรรม ผู้จัดการ บริษัท ไอที แอร์ แอนด์ คอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโซล่าเซลล์ กล่าวว่า ในฐานะกรรมการสถานศึกษาและเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมาก่อนจึงอยากส่งเสริมผู้ประกอบการแบรนด์ไทยให้คนไทยสามารถเข้าถึงคุณภาพในราคาที่ไม่แพง นอกจากนั้นยังมีแผนร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการโซนภาคเหนือต่อไปด้วย


“เป็นความร่วมมือในการฝึกช่างปฏิบัติด้านช่างแอร์ระบบโซล่าเซลล์ให้ยกระดับช่างฝีมือที่ได้มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น มองว่าช่างคนไทยและน้องๆอาชีวศึกษาไทยมีความรู้ความสามารถตามทักษะแตกต่างกันไป ดังนั้นการสนับสนุนข้อมูลและทักษะในภาคปฏิบัติจึงเป็นการนำองค์ความรู้ทันสมัยป้อนให้กับช่างและน้องๆที่เข้าอบรมในครั้งนี้ทุกคน เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เชี่ยวชาญ เกิดความชำนาญจริง”