มาเวลร่วมจัดทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และคณะร่วมหารือกับนายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และว่าที่ร้อยตรี สุรชิต กุระธรรม ผู้จัดการ บริษัท ไอที แอร์ แอนด์คอม จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ด้านช่างเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานโซล่าเซลล์” ให้กับนักศึกษาและช่างผู้สนใจทั่วไป เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป