กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยในพิธีประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฯ ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของกรมที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีสามารถร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ที่เว็บไซต์กรมฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563