วิศวะมหิดล เปิดหลักสูตร ป.เอก ปั้น “วิศวกร-นวัตกร” ป้อนตลาด

วิศวะมหิดล ผนึกมหาวิทยาลัยระดับโลก เปิดหลักสูตร ป.เอกวิศวกรรมสหวิทยาการ ปั้น “วิศวกร-นวัตกร New Normal” ป้อนตลาดโดยผสานพลังองค์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ข้ามสาขา ข้ามคณะ และข้ามมหาวิทยาลัยในระดับสากล มาเป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกสถาบันการศึกษาระดับโลก มีแนวคิดเปิดหลักสูตรใหม่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสหวิทยาการ (Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinary Engineering) บนแพลตฟอร์มออนไลน์  มุ่งสร้างวิศวกร-นวัตกร New Normal โดยผสานพลังองค์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ข้ามสาขา ข้ามคณะ และข้ามมหาวิทยาลัยในระดับสากล มาเป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี รองรับการศึกษาและการทำวิจัยนวัตกรรมในระดับโลก ผลิตวิศวกร-นวัตกรแห่งอนาคตป้อนสู่องค์กรและตลาดแรงงานวิถีใหม่
 

ความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลกระทบหลังโควิด-19 ได้พลิกผันภูมิทัศน์โลกในหลายมิติทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงวิศวกรรมและเทคโนโลยี แนวโน้มของโลกในวิถีใหม่ต้องการ“วิศวกร-นวัตกร New Normal” ที่มีพลังสร้างสรรค์ ปรับตัวเร็ว การทำงานและการบริหารจัดการที่ต่างไปจากเดิม ผ่านแนวคิดวิเคราะห์ เครื่องมือและวิธีการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นหลัก มีวิสัยทัศน์ที่สามารถ “มองลึก” และ “มองกว้าง” ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจที่ดีเยี่ยม สามารถผสานเทคโนโลยีและศาสตร์เชิงลึกให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ มาต่อยอดเป็นนวัตกรรม หลักสูตรใหม่นานาชาติ 3 ปีในชื่อ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสหวิทยาการ”


โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Aalto University, Liverpool John Moores University, The University of Strathclyde, Instituto Superior Técnico Lisboa เป็นต้น และภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ มุ่งเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มทักษะความรู้วิทยาการขั้นสูงรอบด้านแก่ผู้จบปริญญาโทแล้วที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ New Normal Engineering เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า สร้างองค์กรที่ก้าวหน้าและโลกที่น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม