“อธิรัฐ” เร่งกรมเจ้าท่าเสริมชายหาดพัทยา-จอมเทียน

“อธิรัฐ” ลงพื้นที่เมืองพัทยาร่วมกับกรมเจ้าท่า เร่งผลักดัน “โครงการเสริมทราย-เตรียมฟื้นฟูชายหาดจอมเทียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศน์” เผยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และชายหาดจอมเทียนให้กลับมามีความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประเทศ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้ลงพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตรวจโครงการเสริมทรายหาดพัทยา เมืองพัทยา และตรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

โดยจุดที่ 1 โครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ความยาว 2.8 ก.ม. ความกว้าง 35 ม. ปริมาณทราย 363,470 ลบ.ม. ทำให้มีพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวบริเวณโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 98,000 ตร.ม สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดได้เพิ่มขึ้น รับปริมาณนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น ลดความแออัดของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประเทศ และ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ดียิ่งขึ้น

จุดที่ 2 โครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า เพื่อเสริมทรายชายหาดจากด้านทิศใต้ของหาดขึ้นมาทางทิศเหนือ มีความยาวประมาณ 3.5 ก.ม. ความกว้างประมาณ 50 ม. และก่อสร้างแหล่งสํารองทราย ความยาว 225 ม. พร้อมติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้ง รวมถึงติดต้ังท่อระบายนํ้าเช่ือมต่อท่อระบายนํ้าเดิม รวมพื้นท่ีดำเนินการ จำนวน 112 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน (ประมาณ ก.ค. 63 – ธ.ค. 65)

โดยจากการตรวจพื้นที่ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1.สร้างการรับรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งก่อนเร่ิมและระหว่างดําเนินงาน 2.ให้คํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบ และต้องมีมาตรการรองรับ 3.ในการดําเนินงาน ไม่ควรให้กระทบต่อทัศนียภาพชายหาด บรรยากาศการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว หรือให้กระทบน้อยที่สุด และ 4.ให้เร่งรัดดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

“หากดำเนินการแล้วเสร็จนอกจากจะช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และชายหาดจอมเทียนให้กลับมามีความสวยงามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประเทศ โดยเงิน 1 บาทที่ใช้ในการลงทุนเสริมชายหาดจอมเทียน หากคำนวณตามหลักเศรษฐศาสตร์จะก่อให้เกิดรายได้คืนกลับสู่ระบบเศรษฐกิจจํานวน 3.20 บาท” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในตอนท้าย