กรมบังคับคดีร่วมกับ BAM จัดมหกรรมขายทอดตลาด

        กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์สินได้กว่า 525 ล้านบาท

         เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2 และ 4 – 6 โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รออธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในมหกรรมขายทอดตลาด ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

         สำหรับทรัพย์ที่นำมาขายทอดตลาด ประกอบด้วย ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ชึ่งสามารถขายทอดตลาดในครั้งนี้ ได้จำนวน 158 คดี 164 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,419,000 บาท จากราคาประเมิน 372,138,437.50 บาท ราคาขายได้คิดเป็นร้อยละ 141.19 ของราคาประเมิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมขายทอดตลาด จำนวน 200 คน

         นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดการขายทอดตลาดทีละชุด เพื่อลดความแออัด พร้อมจัดที่นั่งพักรอและที่นั่งในห้องขายทอดตลาดให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ผู้เข้าดูแลการขายและผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องผ่านการลงทะเบียนเข้าออกผ่านทางระบบไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าห้องขายทออตลาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019